Současnost MVE

Hlavním mottem modernizace bylo ponechat elektrárně její jedinečnost ,autentičnost , její krásu  a vrátit jí její mládí a svěžest.Hlavním cílem tohoto náročného investičního projektu bylo vyměnit fyzicky i morálně dosloužené zařízení za nové, moderní , perspektivní.Hlavní filozofie modernizace byla vyměnit dožité strojně technologické zařízení,které má podstatný vliv na hospodárnost výroby a v maximální možné míře využít hydrotechnických a stavebních zařízení a konstrukcí , nebo stávající zařízení vhodně modernizovat tak, aby spolehlivě pracovala po další životní periodu strojně technologického zařízení.Druhým atributem bylo snížení obsluhy a zavedení pochůzkové služby v jedné směně.Třetím atributem bylo snížení ropných látek v celé elektrárně.Čtvrtým důležitým atributem bylo zkrátit délku odstávky potřebnou pro rekonstrukci na minimum a provést všechny potřebné práce na zařízení ,které je při provozu zatopeno nebo se stane nepřístupným.

                            Celá modernizace musí probíhat za plného provozu rozvodny 10,5 kV a 35 kV.Očekává se zvýšení produkce elektrické energie a zefektivnění výroby.

Dne 16.3.1998 byla elektrárna odstavena z provozu a zahájena modernizace.

                            Koncepční řešení modernizace MVE Spálov spočívalo v zachování počtu dvou soustrojí , jejich dislokace bude v původních místech a zachování původních jmenovitých základních parametrů soustrojí (spád, hltnost turbíny, napětí generátorů).Výkon soustrojí se zvětšil vlivem vyšší účinnosti turbíny a generátoru.Soustrojí budou mít jiné - vyšší - provozní otáčky.Byla provedena výměna šoupat před turbínami a tyto nahrazeny jednoduššími klapkami.Proběhla výměna turbín, kdy Francisovy spirální horizontální turbíny byly nahrazeny vertikálními přímoproudovými turbínami Kaplanovými. Byly osazeny elektrohydraulické regulátory otáček turbín , proběhla výměna generátorů včetně budičů a regulátorů napětí generátorů, instalace nové automatiky včetně napájení pomocných pohonů soustrojí i celé elektrárny a instalace nových  elektrických ochran a fázování generátoru.Byla modernizována rozvodna  35 kV.Byly sanovány betonové konstrukce přívodního kanálu, jalového přepadu a výtokového objektu.

                           Projekt modernizace a projektové řízení  celého projektu zajišťovala společnost Hydropol Project & Management  a.s.. Na základě zkušeností s obdobnými projekty byl původně navržený systém generálních dodavatelů změněn na systém projektového řízení.

Firmy které se podílely na modernizaci MVE : Kossler Gmbh , Škoda Plzeň , Asea Brown Boveri - ABB , Energoland , Subterra Praha  ,  Wilka , CARPI  …….


  Harmonogram realizace rekonstrukce


16. 3. 1998 odstavení elektrárny z provozu

24. 3. 1998 předání staveniště pro demontáž starých generátorů

28. 4. 1998 předání staveniště pro stavební část nových turbín

19. 5. 1998 předání staveniště pro opravu dilatací úbočního kanálu

23. 7. 1998 předání staveniště pro opravu kaskádového přepadu jalového obtoku

23. 8. 1998 předání staveniště pro opravu ražené štoly  a hydrotechnických zařízení

15. 9. 1998 předání staveniště pro montáž rozvaděčů

Dne 3. 2. 1999 bylo nové soustrojí TG 1 poprvé po modernizaci přifázováno k síti  VČE a.s.

Dne 4. 2. 1999 bylo poprvé přifázováno soustrojí TG 2.V zásadě byly  zachovány základní parametry elektrárny.Jsou zde instalovány synchronní stroje a nová rozvodna 35 kV,která nahrazuje původní rozvodnu 35kV a 10,5kV.Základním místem pro ovládání soustrojí a rozvoden na elektrárně je místnost rozvaděčů a automatik v přízemí budovy rozvoden.Na tuto místnost navazuje rozvodna nn obshující hlavní střídavý rozvaděč MVE , akubaterii s usměrňovači a stejnosměrnými rozvaděči 110V a 24V.Ve třetím patře je umístěna nová kobková rozvodna 35 kV.Ve stávajících volných kobkách na odvodní starně budovy jsou umístěny blokové transformátory  a transformátor vlastní spotřeby MVE.V místnosti rozvaděčů a automatik je umístěna provozně nadřazená společná řídící stanice pro ovládání obou soustrojí  a nové rozvodny  35 kV.

                            Místem dálkového ovládání elektrárny a rozvodny 35 kV je dispečink VČE  Hradec Králové.Řídící systém elektrárny vychází z požadavku na bezobslužný provoz elektrárny.Řízení technologického celku je možný vždy jen z jednoho pracoviště a je přepínatelné pomocí volícího přepínače umístěného v rozvaděči s procesní stanicí.Pracoviště obsluhy je tvořeno serverem sloužícím pro vazbu na jednotlivé části řídícího systému a pracovní stanicí sloužící jako rozhraní pro obsluhu.Celý systém elektrických ochran je řešen číslicovými ochranami ABB , GE.

Další strana